Kwaliteit

Voor Je Kiezen streeft naar het bieden van jeugdhulp op een kwalitatief hoog niveau.
We zijn bekend met de kwaliteitscriteria gezinshuizen en voldoen hier graag aan.

In 2022 heeft stichting Voor Je Kiezen het keurmerk ISO-9001:2015 verkregen.

Voor de hulpverlening gebruiken we een ruim huis, in een gewone woonwijk. In de buurt zijn veel faciliteiten en Voor Je Kiezen is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer,
Ervaren gezinshuisouders stimuleren de ontwikkeling van de jongeren ook door allerlei culturele, sportieve en recreatieve uitstapjes en vakanties.
Als een jongere elders therapie nodig heeft dan kunnen we de jongere begeleiden.
We hebben veel aandacht voor het herstel en behoud van de relatie van de jongeren met hun sociale netwerk.
Bij NextDoor kan gebruik worden gemaakt van een aparte woonkamer voor bezoek.

Binnen NextStep en StepOut werken we met de jongeren vanaf 16 jaar aan een toekomstplan waarin staat wat zij nodig hebben, ook als zij ouder zijn dan 18 jaar, en welke ondersteuning ze daarbij krijgen en van wie. Het toekomstplan besteedt aandacht aan vaardigheden, een ondersteunend netwerk, huisvesting, en scholing, werk of andere zinvolle dagbesteding. 

Elke medewerker, die met de jeugdigen in contact is, heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Binnen Voor Je Kiezen doorloopt elke jongere een 4-maandelijkse cyclus van MultiDisciplinair Overleg (MDO), Evaluatie en Planbespreking.
Het MDO is een intern overleg met de gedragswetenschapper. Daarna volgt een evaluatie met de jongere, de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger, jeugdbeschermer/gezinsmanager en zorgcoördinator. Tijdens de evaluatie wordt teruggekeken op de afgelopen periode aan de hand van de doelen in het plan. Na het MDO en de evaluatie wordt een nieuw plan geschreven waarin nieuwe ontwikkeldoelen komen.

Mocht de hulpverlening onverhoopt aanleiding geven voor kritiek dan hebben we een procedure voor klachten.  

Waar gewerkt wordt vallen...

Hoewel met veel zorg en aandacht wordt gewerkt kan er onverhoopt iets minder goed (zijn ge)gaan.

Voor Je Kiezen doet er alles aan problemen te voorkomen en op te lossen.

Als u een klacht heeft dan kunt u deze bekend maken bij onze zorgcoördinator (per mail of brief).
Uw klacht zal zo snel mogelijk in behanding worden genomen. Als uw klacht niet direct kan worden opgelost dan wordt u geïnformeerd over het verdere proces en de verwachte doorlooptijd. U zult regelmatig (wekelijks) op de hoogte worden gebracht van de voortgang van de behandeling van uw klacht.

Jongeren die binnen een hulpvorm van stichting Voor Je Kiezen wonen en ook ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers kunnen met een klacht of een vertrouwenskwestie het landelijk JeugStem (voorheen: Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg -AKJ) benaderen.
Jeugdstem is er ook voor de jongere wanneer een situatie niet met het verblijf bij Voor Je Kiezen te maken heeft.
4 tot 6 keer per jaar komt de vertrouwenspersoon van JeugdStem langs om contact te kunnen hebben met de jongeren. Ook buiten die contactmomenten kan de jongere of de betrokken ouder(s) contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De gegevens hangen op de gang.

Stichting Voor Je Kiezen is lid van Erisietsmisgegaan.nl.
Daarmee biedt de stichting toegang tot
√- de onafhankelijke klachtenregeling
√- een onafhankelijke klachtenfunctionaris
√- een erkende geschillencommissie met kenmerk klachtencommissie jeugdwet
van Erisietsmisgegaan.nl.
Met bovenstaande voldoet Voor Je Kiezen aan de klachteneisen die de Wkkgz en Jeugdwet stelt.

Mobirise

Privacy

Voor Je Kiezen beschermt uw persoonlijke gegevens en privacy. 
Onze zorgcoördinator en projectmanager zijn belast met de taken die horen bij de functionaris gegevensbescherming.

Zowel van uw gezin als van u, uw kind(eren), gezinshuisouders en gezinshuiskinderen registreren wij (persoonlijke) gegevens. Die gebruiken wij om onze hulp zo goed mogelijk af te stemmen op de hulpvraag.
Hieronder staat een overzicht van de informatie die wij registreren en gebruiken:
- Informatie nodig voor de aanmelding ontvangen wij van de wijkteams of andere verwijzers. Dat zijn o.a. naam, adres, woonplaats en geboortedatum van uw zoon of dochter en BSN, maar ook de reden van aanmelding.
- Gegevens over bijv. de gezinssituatie, de schoolprestaties en het verloop van eerdere of onze hulp.
- Informatie van bijvoorbeeld school, huisarts of specialist die belangrijk is voor het succes van de hulp.
- Bijzondere gegevens; bijv. medische, strafrechtelijke.

De verwijsindex is een landelijk systeem waar professionals kinderen en jongeren in registreren, waar zij zich zorgen over maken. Ook Voor Je Kiezen doet hieraan mee. Wij melden de naam, geboortedatum, adres en woonplaats. U kunt eventueel bezwaar aantekenen bij de gemeente.

Beveiliging van gegevens
De gegevens in onze systemen zijn onder andere beveiligd met toegangscodes en staan niet in de cloud maar gewoon op lokale eigen computers.
Alleen mensen van Voor Je Kiezen die met de hulp aan uw kind te maken hebben, hebben toegang tot uw gegevens.

Overzichten van de overheid
Over de gegevens van al onze cliënten kunnen we rapportage aanmaken. dat geeft ons een beeld over de hulp die wij verlenen. Wij zijn verplicht gegevens aan de overheid ter beschikking te stellen o.a. in verband met verslaglegging en verantwoording. Het gaat bijvoorbeeld om aantallen cliënten, gemiddelde plaatsingsduur, verhouding jongen/meisje, gemiddelde leeftijd en dergelijke.
Deze overzichten gaan altijd over meer cliënten. Er staat nooit een naam of adres bij. Uw persoonlijke gegevens blijven dus onbekend.

Verstrekken van gegevens
Wij verstrekken alleen na uw toestemming gegevens aan personen of organisaties die direct betrokken zijn bij de hulpverlening. Bij het verstrekken van gegevens houden wij rekening met: de noodzakelijkheid, of het ook met minder gegevens kan, of het in belang van de cliënt is.
Voor de uitwisseling van gegevens hebben we de beschikking over beveiligde verbindingen. Uitwisseling geschiedt daarmee op een wijze die tenminste voldoet aan wettelijke eisen.

Bewaren persoonlijke gegevens
Wij bewaren uw gegevens 15 jaar na beëindiging van de hulp. Dat moet van de Jeugdwet. Daarna vernietigen wij uw gegevens. U krijgt hiervan geen bericht.

Inzage persoonsgegevens
U heeft recht op de persoonsgegevens van uw zoon of dochter te bekijken. Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar, dan heeft u gezamenlijk inzagerecht.
Vanaf 16 jaar heeft u voor inzage toestemming nodig van uw zoon of dochter.
Als dit tegen de belangen van uw kind is, kunnen wij u inzage in de gegevens weigeren. Dit laatste geldt bij elke leeftijd van uw kind en is in de wet bepaald.

Correctie
U kunt ons vragen persoonlijke gegevens te verbeteren, die naar uw idee niet kloppen. Dit recht heeft u en ook uw kind vanaf 12 jaar. Volgens de wet zijn wij alleen verplicht te wijzigen als gegevens onjuist zijn, of niet in overeenstemming zijn met het doel waarvoor deze zijn vastgelegd.

Vernietiging
U kunt ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te vernietigen. Wij wegen dit verzoek af tegen belangen van anderen en wettelijke verplichtingen. Bij toewijzing gaan wij binnen drie maanden over tot vernietiging.

Audio/video opnames
Ter ondersteuning van de hulpverlening maken wij soms video-opnames. Wij vernietigen die beelden binnen 3 maanden na afloop van de hulp.
Soms willen cliënten opnames maken van gesprekken met onze hulpverleners. Wij gaan ervan uit, dat dat met wederzijds goedvinden gebeurt en slechts in het belang van de hulp gebruikt wordt.

Voor Je Kiezen is niet verantwoordelijk voor opnames tijdens activiteiten die gemaakt zijn door ouders, jeugdigen en andere aanwezigen (met videocamera's of mobieltjes).
Onze medewerkers vragen ouders en andere aanwezigen om opnames te beperken tot de eigen kinderen.
Als Voor Je Kiezen zelf foto's of opnames maakt vragen wij (van tevoren) toestemming.

PrivacyApp Jeugd
De PrivacyApp Jeugd voor kinderen en jongeren over hun privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming geeft onder meer aan welke gegevens wel of niet wettelijk gedeeld mogen worden.

Adres

Stichting Voor Je Kiezen
Sierra Nevada 29
1567 KN Assendelft
Contacten

Email: info@voorjekiezen.org
Mobiel: +31 (0) 646529337 

Overige gegevens

IBAN: NL79 ABNA 0572 0726 43
KvK inschrijving: 34214392
AGB-code: 98101712 

HTML Editor