Gezinshuis

Een veilige plek waar elke jongere een eigen kamer heeft en waar hij/zij de zorg, aandacht en hulp krijgt die nodig is.

Voor Je Kiezen heeft daarom gezinshuis NextDoor.
NextDoor is een kleinschalige hulpvorm waarin de gezinshuisouders hun eigen privéleven inzetten als hulpverleningsmiddel. Ze bieden de jongeren die bij hen in huis wonen een zo gewoon mogelijk gezinsleven met warmte, structuur en duidelijke leefregels.
In NextDoor kunnen jongeren terecht die niet meer thuis kunnen wonen. En die vanwege hun hulpvraag het best gebaat zijn bij verzorging, opvoeding en hulp in een gezinssituatie met een beperkt aantal vaste verzorgers.

Fasehuis

In een fasehuis kunnen jongeren, nog dicht bij het gezinshuis, oefenen in zelfstandigheid.
Er zijn twee fases; NextStep en StepOut.

Mobirise

NextDoor

Een gezinshuis met veel ruimte.
Hier werkt  een gezinshuisouderpaar.
De huisvesting is zodanig opgezet dat de jongeren niet weg hoeven als de gezinshuisouders vrij zijn. Pedagogisch medewerkers nemen dan de begeleiding over.

NextDoor is een veilige plek om te wonen, met rust en stabiliteit. De jongere kan verwerken wat hij/zij heeft meegemaakt en wordt geholpen om zich verder te ontwikkelen.

Mogelijke hulpvraag - Geef mij:
- Een veilige plek om te wonen
- Rust en stabiliteit
- Hulp bij het verwerken van wat ik heb meegemaakt
- Hulp bij mijn ontwikkelingstaken

Mobirise

NextStep

Een fasehuis voor een kleine groep met maximaal 3 jongeren die na NextDoor toe zijn aan een volgende stap. Er is dagelijks begeleiding aanwezig.
Er wordt geoefend in zelfstandigheid.
De jongere kan  daarbij terugvallen op de gezinshuisouders NextDoor.
Daarnaast kan de jongere nog profiteren van en meedoen aan activiteiten van NextDoor.

Mogelijke hulpvraag - Leer mij
- algemeen dagelijkse huishoudelijke vaardigheden
- verantwoordelijkheid nemen voor een warme maaltijd
- om te gaan met geld
- goed voor mij zelf te zorgen
- zelfstandig relaties te onderhouden 

Mobirise

StepOut

Een fasehuis voor een kleine groep met maximaal 3 jongeren die na NextStep toe zijn aan een volgende stap.
De jongeren hebben ieder een eigen gemeubileerde en gestoffeerde kamer. 
De jongeren hebben een dagbesteding en kunnen hun vrije tijd positief invullen.
De begeleiding is minder intensief dan bij NextStep.

Mogelijke hulpvraag - Leer mij
- Onderhandelen
- zelfstandig voor mijzelf te zorgen
- een gezond dag-/nachtritme vol te houden
- grenzen te stellen en te bewaken
- keuzes te maken

Doelgroep NextDoor

In NextDoor wonen jongeren:

● die een sterke binding hebben met eigen ouders en niet gemakkelijk een binding aan kunnen gaan met andere (pleeg)ouders. Jongeren waarvan mag worden aangenomen dat zij door het aangaan van een binding met andere ouders in een loyaliteitsconflict zullen komen. De gezinshuisouders nemen een professionele houding aan t.a.v. de begeleidingsvragen van het kind. Dit houdt in dat de gezinshuisouder meer objectief in de opvoeder-kind relatie kan staan en dat het kind geen loyaliteitsproblemen ontwikkelt naar zijn eigen ouders of familie toe.

● die veelal door vroegere (negatieve) ervaringen geen binding met volwassenen kunnen aangaan. Het gezinshuis laat ruimte open voor kinderen die zich niet (of moeilijk) kunnen hechten. De gezinshuisouders voorkomen dat het kind het gevoel heeft dat het kind warmte (affectie) terug moet geven.

● die worden opgevoed en begeleid aan de hand van een plan en met directe ondersteuning van een gedragswetenschapper, omdat zij veelal met hun zeer complexe problemen veel duidelijkheid nodig hebben in een overzichtelijke leefsituatie, waar o.a. "ruimte" voor hun ouder(s) is.

● waarvan de ouders negatieve ervaringen hebben met een leefgroep en vinden dat hun kind moet ervaren wat een gezin is, een gezin waarin zij voor het kind toch centraal blijven staan.

● die na verblijf in een leefgroep bij een positieve ontwikkeling van het kind en/of verandering van mening van de ouders wel in een gezinshuis kunnen wonen maar (nog) niet naar een pleeggezin kunnen.

● die niet kunnen profiteren van een leefgroep met steeds wisselende groepsleiding.

● die niet kunnen profiteren van een pleeggezin.

Deze jongeren kunnen normaal, meer of minder begaafde en/of lichamelijk beperkte jongeren zijn, al dan niet met een verleden van misbruik / mishandeling / verwaarlozing, uitgeplaatst door de kinderrechter of vrijwillig geplaatst door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger.
Plaatsing bij Voor Je Kiezen is mogelijk, ook als het perspectief voor de jongere niet duidelijk is maar er wel voor langere tijd een veilige woonplek nodig is.
Jongeren in een gezinshuis zijn veelal beschadigd. Hun ontwikkeling staat onder druk.

Met een veilig en positief leefklimaat kan de jongere weer toekomen aan ontwikkeling en groei. 

Doelgroep NextStep 

In NextStep wonen jongeren:

● die minimaal 16 jaar zijn

● die zelf voor hulp kiezen (vanaf 18 jaar) en bereid zijn om hun financien door een externe partij te laten beheren (een budgetbeheerder, dit kan bijvoorbeeld een bewindvoerder zijn).

● die al bekend zijn met jeugdhulp en mogelijk al in een hulpvorm wonen.

● die meerdere hulpvragen hebben.

● die een iq hebben > 70.

● die met een toename van belangstelling, vaardigheden en verantwoordelijkheden laten zien dat ze toe zijn aan een volgende stap.

● die zelfstandig op kunnen staan, de dag beginnen, ontbijten en naar hun dagbesteding gaan.

● die een gezond dag- en nachtritme hebben.

● die een dagbesteding hebben.

● die bereid zijn voor de nacht hun mobiel in te leveren.

● die bereid zijn boodschappen te leren doen, te leren koken, te leren wassen en te leren schoon te maken.

● die nog gebruik (willen) maken van een gezamenlijke woon/eetkamer waar met wisselende begeleiding gekookt wordt en gezamenlijk gegeten wordt.

● die aanspreekbaar zijn op hun gedrag.


Doelgroep StepOut 

In StepOut wonen jongeren:

● die minimaal 18 jaar zijn

● die zelf voor hulp kiezen en bereid zijn om hun financien door een externe partij te laten beheren (een budgetbeheerder kan bijvoorbeeld een bewindvoerder zijn).

● die al bekend zijn met jeugdhulp en mogelijk al in een hulpvorm wonen.

● die meerdere hulpvragen hebben .

● die een iq hebben > 70. 

● die met een toename van belangstelling, vaardigheden en verantwoordelijkheden laten zien dat ze toe zijn aan een volgende stap. 

● die minimaal 5 dagdelen een dagbesteding buitenshuis hebben en die bereid zijn deze dagbesteding te blijven bezoeken.

● die een gezond dag- en nachtritme willen volhouden en hierin begeleidbaar zijn.

● die geleerd hebben om boodschappen te doen, te koken, te wassen  en schoon te maken. En die bereid zijn dit ook te doen wanneer ze bij StepOut wonen.

● die de keuken en woonkamer gebruiken om een maaltijd te bereiden en een praatje te maken maar die wel behoefte hebben aan een eigen zit-/slaapkamer

Criteria en plaatsing

Voor Je Kiezen biedt jeugdhulp met verblijf en biedt plaats aan jongeren vanaf 12 jaar, waarbij contactgroei, leerbaarheid en/of gedragsregulering mogelijk is.

Het besluit tot plaatsing wordt genomen in overleg met de gezinsmanager / jeugdbeschermer / ouders / het jeugdteam en de zorgcoördinator van Voor Je Kiezen.

Bij plaatsing in een hulpvorm van Voor Je Kiezen gelden onderstaande contra-indicaties:

Contra-indicaties 

Een lichamelijke handicap die om grote aanpassingen of zeer specifieke zorg vraagt;
een IQ < 70;
onveilig gedrag (weglopen, alcohol- en/of drugsmisbruik, agressie, etc.);
fysieke agressie.


Adres

Stichting Voor Je Kiezen
Sierra Nevada 29
1567 KN Assendelft
Contacten

Email: info@voorjekiezen.org
Mobiel: +31 (0) 646529337 

Overige gegevens

IBAN: NL79 ABNA 0572 0726 43
KvK inschrijving: 34214392
AGB-code: 98101712 

Drag and Drop Website Builder