We hebben weer plek!
2 in NextDoor, 1 in NextStep.

Voor Je Kiezen is een organisatie voor jeugdhulp in noord-holland.
Wij helpen jongeren vanaf 12 jaar.

Het is belangrijk dat jeugdigen kunnen opgroeien in een gezin.
Als dat niet bij de eigen ouder(s) kan, dan biedt Voor Je Kiezen toch een thuis en oefenplek om zelfstandig te worden.

Voor Je Kiezen heeft een gezinshuis en ook een fasehuis.
In het fasehuis zijn 2 fasen: NextStep en StepOut

We zijn bekend met de kwaliteitscriteria gezinshuizen en voldoen hier graag aan.

Mobirise

Identiteit

Stichting Voor Je Kiezen heeft een christelijke identiteit.
Onze waarden en normen zijn hiervan afgeleid.

Het geloof is de basis van waaruit de medewerkers hun werk doen.
Het werk is hun manier om Gods liefde praktisch te maken.

Een jongere mag een andere (of geen) geloofs- of levensovertuiging hebben;
je hoeft geen christen te zijn (of te worden) om door ons begeleid te worden.

Missie en Visie

Stichting Voor Je Kiezen biedt jeugdhulpverlening. In de Zaanstreek startte begin 2009 een NextDoor project waarbij in gezinsgroepen plaats is voor kinderen die (even) niet thuis kunnen wonen.
Hulp in kleinschalig verband, op menselijke maat.

Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind is gebaseerd op o.a.

de overtuiging dat aan het gezin, als de kern van de samenleving en de natuurlijke omgeving voor de ontplooiing en het welzijn van al haar leden en van kinderen in het bijzonder, de nodige bescherming en bijstand dient te worden verleend opdat het zijn verantwoordelijkheden binnen de gemeenschap volledig kan dragen,
de erkenning dat het kind, voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn of haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip.

De druk op jeugdhulp is fors en de problematiek bij jongeren divers. Er is weinig opvangcapaciteit. Gezinshuizen binnen de provincie Noord-Holland zijn schaars. Jongeren moeten lang wachten en/of moeten naar ver buiten de regio.
Stichting Voor Je Kiezen neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en realiseert het NextDoor project. 
NextDoor is ontwikkeld met veel aandacht voor stabiliteit en continuïteit. In een gezin wordt samengeleefd met kinderen van verschillende leeftijd en met verschillende hulpvragen.
Het is een plaats waar kinderen veilig kunnen spelen, leren en (dingen kunnen be)leven.
Elke jongere… uniek en waardevol!

Wij vinden het belangrijk om de zorg die een jongere nodig heeft, te organiseren rond de jongere. Een gezin is een dynamisch geheel en zo nu en dan zal een gezinslid extra aandacht nodig kunnen hebben. Een jongere kan bij Voor Je Kiezen wonen, ook als de hulpvraag verandert.
Zorg wordt dan zomogelijk ingekocht of aangepast zodat de jongere stabiliteit ervaart in het wonen en er continuiteit in de zorg is. Zo willen we onnodige verlieservaringen bij jongeren voorkomen.
De jongere centraal, niet de zorg!

Er wordt veel verwacht van de gezinshuisouders en andere medewerkers. Stichting Voor Je Kiezen zorgt voor goede arbeidsomstandigheden zodat medewerkers langere tijd dit werk met plezier en voldoening kunnen doen. Extra aandacht is daarbij voor het delen van kennis; deskundigheidsbevordering.
Aansluitend op het NextDoor project in Saendelft is er gewerkt aan uitbreiding richting zelfstandigheid. Zo zijn er 2 fasehuizen, NextStep en StepOut, ontwikkeld.
Stichting Voor Je Kiezen groeit door met meerdere projecten/afdelingen: een horizontale organisatie.
Groot worden door klein te blijven

Adres

Stichting Voor Je Kiezen
Sierra Nevada 29
1567 KN Assendelft
Contacten

Email: info@voorjekiezen.org
Tel: +31 (0) 752020019
Mobiel: +31 (0) 646529337 

Overige gegevens

IBAN: NL79 ABNA 0572 0726 43
KvK inschrijving: 34214392
AGB-code: 98101712 

Created with Mobirise - Click here